Asean Harmonization
วันที่ 02 ธ.ค. 2554 | โดย ราชเทวีคลินิก

Asean Harmonization  คือ การปรับประสานกฏระเบียบเครื่องสำอางให้สอดคล้องกันในประเทศอาเซียน ได้แก่  ไทย  พม่า  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  บรูไน  เขมร  เวียดนาม  ลาว  พม่า  โดยประยุกต์จากบทบัญญัติเครื่องสำอางของสหภาพยุโรป (EU)

Whats-hot-Asean-Harmonization-1.jpg

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้แน่ใจว่ามีเฉพาะเครื่องสำอางที่ปลอดภัย  มีคุณภาพ  โดยไม่มีข้อกีดกันทางการค้า โดยคุณสามารถดูได้จาก เลขที่ใบรับแจ้ง ที่ปรากฏอยู่บนหลอดผลิตภัณฑ์ทุกหลอด  ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควบคุมแต่ละรายการ นับได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงการเตรียมความพร้อมของแต่ละองค์กร  เพื่อรองรับกับ Asean Harmonization นั่นเอง

ความหมายของเลขที่ใบรับแจ้งเป็นตัวเลข 10 หลัก ที่ปรากฎอยู่บนหลอดผลิตภัณฑ์แต่ละหลอดมีความหมาย ดังนี้
เลขที่ใบรับแจ้งประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก  คือ  xx - x - xx - xxxxx  
ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวมีความหมาย ดังนี้

2 หลักแรก จังหวัดที่ขอจดแจ้งรายละเอียด
หลักที่ 3 เป็นสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้า
หลักที่ 4 และ 5 ปี พ.ศ. ที่ขอจดแจ้งรายละเอียด
หลักที่ 6 ถึง 10 ลำดับของการออกใบรับแจ้งในปี พ.ศ. นั้น

 
ตัวอย่าง เช่น 10-1-54-12345
10   หมายถึง ขอจดแจ้งรายละเอียดที่กรุงเทพฯ
1  หมายถึง เป็นสินค้าที่ผลิต
54  หมายถึง จดแจ้งในปี 2554
12345 หมายถึง เป็นใบรับแจ้งลำดับที่ 99999 ที่ออกในปี 2554
 

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3260