การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

        บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการราชเทวีคลินิก ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแล บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
        วัตถุประสงค์ และ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา
        
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้บริษัทฯ มาอย่างสมัครใจเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ บริษัทฯ จะจัดเก็บเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

        บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง โดยใช้มาตรการกำกับดูแล การปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

        บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้บริษัทฯ เข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการ

        สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อบริษัทฯ ต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ระยะเวลาในการเก็บ
        
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น และเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน สิ้นสุดระยะเวลา หรือครบกำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทันที

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
        
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น เฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ไปยังตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง เท่านั้น

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
        
ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในนโยบายฉบับนี้
  1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน
  2. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  3. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  4. สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น
  5. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ขอคัดค้านภายหลังได้
  6. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม
        
ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในนโยบายฉบับนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
        
บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านที่กรอกในแบบฟอร์มสมัครสมาชิกบนหน้าเว็บเพจของราชเทวีคลินิกเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการ ประกอบการสมัครสมาชิกเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ​
        - สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
        - ติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านอาจสนใจ
        - การสอบถามข้อมูลในหัวข้อ Q&A
        - การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าทางออนไลน์
        - จัดหาบริการหรือส่งมอบบริการ และการเข้าถึงบริการของท่านไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
        - เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
        - นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการ
        - การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับสาขาของราชเทวีคลินิก
        - การยืนยันตัวตนของลูกค้า ระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
        - ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือ
        - วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขออนุญาต:​
               - ข้อมูลการ Login: ข้อมูลอีเมล, รหัสผ่าน, ยืนยันรหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล, นามแฝง, วันเกิด, เพศ, เบอร์มือถือ และภาพโปรไฟล์
               - ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า : ชื่อ-นามสกุล, เบอร์มือถือ, ที่อยู่จัดส่ง, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
               - ที่อยู่ที่ต้องการแสดงในใบเสร็จ: ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์มือถือ, ที่อยู่ในใบเสร็จ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

2. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์
        - นำเสนอเนื้อหาข่าวสารที่มีประโยชน์
        - เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา และลูกค้าสัมพันธ์
        - เพื่อสำรวจความพึงพอใจ วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
        - เพื่อทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

        ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขออนุญาต:​
               - ข้อมูลทั่วไปอันประกอบด้วย สถานภาพ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้
               - ข้อมูลอื่นๆ อันประกอบด้วย ประวัติการเคยใช้บริการจากราชเทวีคลินิก, บริการที่ท่านให้ความสนใจ, กิจกรรมที่ท่านให้ความสนใจ และท่านรู้จักราชเทวีคลินิกจากช่องทางไหน
               - ข้อมูลธุรกรรมสั่งซื้อสินค้าและบริการ เช่น รายการสั่งซื้อ, รายการที่สนใจ, ราคา, วิธีการชำระเงิน, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์
               - ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมด้วยวิธีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้, พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อาทิ จีพีเอส

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
        เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และโปรดทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
        ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้บริษัทฯ ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป บริษัทฯ จะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของบริษัทฯ และจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

        บริษัทฯ ใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม เช่น การใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และบริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการณ์ เว้นแต่
  1. ได้รับความยินยอมจากท่าน
  2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ
        ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ช่องทางเหล่านี้
        Facebook หรือ LINE : @rcClub
        เว็บไซต์ : www.rcskinclinic.com/contact
        อีเมล : webmaster@rcskinclinic.com
        เบอร์ติดต่อ 022515588 ต่อ 5050

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
        บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.rcskinclinic.com เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อบริษัทฯ อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ จะแก้ไขวันที่ที่มีผลบังคับทางด้านล่าง บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชมบริการ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 

นโยบายคุกกี้

        เว็บไซต์ rcskinclinic.com นี้ให้บริการโดยบริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด ในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ เพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งาน และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านคลิก “ยินยอม” หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

        นโยบายคุกกี้ จะอธิบายความหมายของคุกกี้ ประโยชน์และการทำงานของคุกกี้ วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน รวมถึงวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร?
        คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยที่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูข้อมูลในไฟล์เหล่านี้ได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ

ประโยชน์และการทำงานของคุกกี้
        เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจดจำลักษณะการใช้งานและเข้าใจความต้องการของท่านได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้ และใช้ในการประมวลผลนั้น จะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ
        - อินเตอร์เน็ตโดเมน และ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
        - ประเภทของเบราเซอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และระบบปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
        - วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์
        - ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
        - หน้าเว็บที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา
        - ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

วัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน
        คุกกี้ที่เราใช้งานทั้งหมดไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานหลักๆ ดังต่อไปนี้
        - คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ให้ถูกต้องและสามารถทำงานได้ตามปกติ เช่น การจดจำการกระทำก่อนหน้า ยอมให้เราจดจำว่าคุณได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าสู่บัญชีนั้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาภายในของเรา ซึ่งรวมถึงคุกกี้ต่างๆ ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
        - คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ ถูกใช้โดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์มีการใช้งานอย่างไร มีประสิทธิภาพอย่างไร และทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชม โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
        - คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้
        - คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
        - คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด โดยดูจากสิ่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา เช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซต์ของโฆษณานั้นซ้ำๆ และเพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

        โปรดทราบว่าคุกกี้ที่มีการใช้งานบางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่างๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ โซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านสามารถศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในตาราง

การตั้งค่าคุกกี้
        ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราเซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

        เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านต้องตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราเซอร์ที่ท่านใช้งาน

คุณจะลบคุกกี้ได้อย่างไร
        ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้งาน

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายคุกกี้ของเรา
        นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว
จาก 4 คน
TAGS: