รายงานผู้ป่วย Well’s syndrome 2 ราย ที่มีลักษณะ Vesiculo bullous eruption
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

บทคัดย่อ
ยุวดี  โลจนาภิวัฒน์* สุเทพ  จิระสุทัศน์* พิชิต  สุวรรณประกร** Wells’ Syndrome: A report of two cases with distinctive vesiculobullous eruption. (วารสารโรคผิวหนัง 2538;11:57-63)
*คลินิกผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์
**แผนกโรคผิวหนัง  ภาควิชาอายุรศาสตร์  รพ.จุฬาลงกรณ์

     Wells’syndrome หรือ eosinophilic cellulitis เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักและเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง  ลักษณะรอยโรคทางคลินิก  ปกติจะเห็นเป็น erythematous edematous plaques ของผิวหนัง ดูคล้าย ๆ  urticaria, acute cellulitis หรือ erysipelas โดยมีลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาที่ค่อนข้าง characteristic กล่าวคือ มี dense infiltrate ของ eosinophils ร่วมกับมีลักษณะที่เรียกว่า flame figures ทั่วทั้งชั้น dermis มีรายงานว่า บางครั้งอาจพบรอยโรคเป็น vesicles หรือ bullae ได้      แต่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีน้อยมาก    บทความนี้ได้รายงานผู้ป่วย 2 รายที่เป็น well s’ syndrome มาด้วยรอยโรคเป็น vesiculobullous eruption ที่ดูคล้ายกับ dyshidrosis 1 ราย และคล้าย linear IgA dermatosis อีก 1 ราย

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6817