การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ Kojic acid และ Hydroquinone ในการรักษาฝ้า
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

เปรียบเทียบการรักษาฝ้าด้วยกรดโคจิกและไฮโดรควิโนน
พญ. อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา

บทนำ
กรดโคจิกสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีและมีรายงานการใช้ครีมกรดโคจิก 1 % ในการรักษาฝ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบกรดโคจิก 1% และครีมไฮโดรควิโนน 2% ในการรักษาฝ้า

วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาแบบ double – blind เปรียบเทียบซ้ายขวา   โดยผู้ป่วยจะทาครีมกรดโคจิก  1 % และครีมไฮโดรควิโนนด้านใดด้านหนึ่งวันละ  2  ครั้ง  เป็นเวลา 12 สัปดาห์  ประเมินผลโดยเปรียบเทียบความเข้มของฝ้า   โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ  โดยเปรียบเทียบกับสีผิวหน้าปกติ

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยฝ้า 5 ราย  ด้านที่ใช้ครีมกรดโคจิก    ค่าเฉลี่ยความเข้มของฝ้าลดลงจาก 3.4 เป็น 2.2 ส่วนด้านที่ใช้ครีมไฮโดรควิโนนลดลงจาก 3.4 เป็น 1.6  ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่ฝ้าจางหายหมด  และไม่พบการระคายเคือง

สรุป
จากการศึกษาพบว่าครีมไฮโดรควิโนน 2% มีประสิทธิภาพดีกว่าครีมกรดโคจิก 1% ในการรักษาฝ้า

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
7272