การรักษาเกลื้อนด้วยแชมพู 2% Ketoconazole ประเมินผลแบบ Double-blind
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นิติพล   ชัยสกุลชัย   พ.บ.*
ไพโรจน์   จิรันดร   พ.บ.*  
สุเทพ   จิระสุทัศน์   พ.บ*
พิชิต   สุวรรณประกร  พ.บ.**

*คลินิกผิวหนังไลออนส์สุพรรณหงส์
**สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  รพ.จุฬาลงกรณ์

บทคัดย่อ
     เป็นการศึกษาผู้ป่วยโรคเกลื้อน 50 ราย เปรียบเทียบการรักษาด้วย 2% ketoconazole shampoo และ placebo shampoo นาน 5 วัน วิธีใช้แชมพูให้ผสมน้ำฟอกถูตัวเหมือนการอาบน้ำตามปกติ หลังการรักษา 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ใช้ Ketoconazole shampoo ตรวจ methylene blue ไม่พบเชื้อ 92.3% (24/26) ส่วนกลุ่มควบคุมไม่พบเชื้อรายเดียว (4.17%) การติดตามผลสัปดาห์ที่ 12 พบว่าผู้ป่วยที่หายจาก ketoconazole shampoo ยังคงตรวจไม่พบเชื้ออยู่ 24 ราย (66.67%)

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
8540