Nd:YAG for my whole back
I have lots of acne scars on my back. How much dose a treatment with Nd:YAG laser for my whole back cost?
คำถามที่:Q2433| จากคุณnik_musa| 19/03/2550 02:09 น.
โดยทั่วไปมีการใช้ Nd: YAG LASER เพื่อรักษารอยแผลเป็นหลุมสิวที่ใบหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นกับปริมาณนัดยิงของ LASER ที่ต้องการใช้ค่ะ ( ราคาประมาณ 2000-5000 บาท )

ส่วนบริเวณหลังจำนวนนัดยิงที่ต้องใช้อาจจะมากกว่าบริเวณใบหน้า และผลที่ได้อาจจะมากกว่าบริเวณใบหน้า และผลที่ได้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นรอยแผลเป็นนูนค่ะ

ตอบโดย:พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์| วันที่ 23/03/2550

จาก: 0 คน
VIEWS
1969