Rc Card
แล้วทำอย่างไรถึงจะได้ RC Card.คะ
คำถามที่:Q13071| จากคุณIAMSUPA| 22/12/2554 00:00 น.

RC Card Online เป็นการแสดงความขอบคุณ ตอบแทน และคืนกำไรให้กับลูกค้า เป็นสิทธิพิเศษที่ราชเทวีคลินิกมอบให้ลูกค้าเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะ

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์
หากเข้ารับบริการตรวจครบ 25 ครั้งขึ้นไปภายใน 2 ปี หรือนับจาก 24 เดือนย้อนหลัง ก็จะได้รับสิทธิ์ RC Card เมื่อได้รับสิทธิ์จะได้ส่วนลดค่ายา 10%  สิทธิ์ที่ได้รับมีอายุ 1 ปี ค่ะ

เงื่อนไขในการต่ออายุบัตร คือ ภายใน 1 ปีที่ถือบัตรหากลูกค้าเข้ารับบริการตรวจถึง 8 ครั้งขึ้นไป เมื่อสิทธิหมดอายุจะได้ต่อบัตรทันที หากไม่ถึง 8 ครั้งเมื่อบัตรหมดอายุจะถูกตัดสิทธิ์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่เราจะสะสมนับครั้งการรับบริการต่อไปให้ เมื่อสะสมครบ 12 ครั้งก็จะกลับมาได้สิทธิ์นั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ (หากบริษัทยังไม่ยกเลิก RC Card Online นี้ไป)


ตอบโดย:ราชเทวีคลินิก| วันที่ 25/12/2554

จาก: 0 คน
VIEWS
1700