ราชเทวีคลินิก สาขาสยามสแควร์
สถานที่ตั้ง
ห้องเลขที่ 446,448,450 (ล็อก 27 หมอน 1-3 ) ซอยสยามสแควร์ 7 ถ.พระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร
022527192, 022527193, 0835550057
แฟกซ์
022527193
อีเมล
หมายเหตุ
นพ.ภูบดินทร์ (เฉพาะวันพฤหัสฯ ที่ 1, 3 ของเดือน)
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
อังคาร 10:30-19:30 11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
พุธ 10:30-19:30 12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
พฤหัสบดี 10:30-19:30 12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
ศุกร์ 10:30-19:30 12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
เสาร์ 09:30-18:00 10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
อาทิตย์ 09:30-18:00 10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
11:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
10:30-18:00 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
10:30-18:00 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 30 คน
VIEWS
56843