ราชเทวีคลินิก สาขาลาดพร้าว
สถานที่ตั้ง
510-511 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร
029370597, 029370598
แฟกซ์
029370598
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-19:30 12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
อังคาร 12:00-19:30 12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
พุธ 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
พฤหัสบดี 12:00-19:30 12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
ศุกร์ 12:00-19:30 12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
เสาร์ 10:30-20:30 10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
อาทิตย์ 11:30-18:30 11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:00-19:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-19:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:30-19:30 พญ. พรรณนิภา ลีมากุล
12:00-19:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
12:00-19:30 พญ. วาณีวรรณ สุทัศนีย์ ณ อยุธยา
10:30-17:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 11 คน
VIEWS
11322