ราชเทวีคลินิก สาขาลาดพร้าว
สถานที่ตั้ง
510-511 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว (ฝั่ง BCC Hall) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร
029370598, 0835550013, 0835550047
อีเมล
หมายเหตุ
อังคาร 1,3,5 นพ.ชูเกียรติ
อังคาร 2,4 พญ.ปัญจรัตน์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
อังคาร 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
พุธ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
พฤหัสบดี 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
ศุกร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
เสาร์ 10:30-20:30 10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
อาทิตย์ 10:30-20:30 10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
12:00-20:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. ปภัชญา นวฤทธิ์วงษ์
12:00-20:30 นพ. ธรรมรงค์ ศุภวงศานนท์
10:30-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
10:30-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 51 คน
VIEWS
50004