ราชเทวีคลินิก สาขารังสิต
สถานที่ตั้ง
123 ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต พลาซ่า (ใกล้ประตูทางเข้าเซ็นทรัล) ตำบลประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร
029580360, 029580361, 0835550020, 0835550050
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
อังคาร 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
พุธ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
พฤหัสบดี 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
ศุกร์ 11:00-20:30 11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
เสาร์ 10:30-20:30 10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
อาทิตย์ 10:30-20:30 10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 นพ. ชยพล เทียมวรรณ
11:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
12:00-20:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-17:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
10:30-20:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 40 คน
VIEWS
58480