ราชเทวีคลินิก สาขาพระราม 9
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9/9 ห้องเลขที่ 903 ชั้น 9 โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร
021602431, 021602432, 0835550027
แฟกซ์
021602431
อีเมล
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
อังคาร 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
พุธ 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
พฤหัสบดี 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
ศุกร์ 12:00-20:30 12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
เสาร์ 10:00-20:30 10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
อาทิตย์ 10:00-20:30 10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:00 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
10:30-20:30 นพ. มนตรี พงศ์พจน์เกษม
10:30-20:30 พญ. วรัมพร รุ่งศรีวัฒนา
10:30-20:30 นพ. ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 41 คน
VIEWS
41179