ราชเทวีคลินิก สาขาพระราม 3 - Terminal21
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 356 ห้องเลขที่ 3022, 3023 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120
โทร
020029696, 0835550026
อีเมล
หมายเหตุ
นพ.ภูเบศ เฉพาะวันเสาร์ที่ 1, 3, 5
นพ.วัชรินทร์ เฉพาะวันเสาร์ที่ 2, 4
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
อังคาร 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
พุธ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
พฤหัสบดี 12:00-20:30 11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
ศุกร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
เสาร์ 10:30-20:30 10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
อาทิตย์ 10:30-20:30 10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
12:00-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
12:00-20:30 พญ. วิลาวัลย์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:00-20:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
10:30-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
10:30-20:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-20:30 นพ. ภูเบศ ประดิษฐ์กุล
10:30-20:30 พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 16 คน
VIEWS
28098