ราชเทวีคลินิก สาขาพระราม 2 - Index Living Mall
สถานที่ตั้ง
ห้องเลขที่ IR2AF2F-206 ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้า Index Living Mall ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร
020029609, 0835550029
อีเมล
หมายเหตุ
พญ.อรณิชา เฉพาะ อา. ที่ 1, 3, 5 ของเดือน
พญ.วิลาสินี เฉพาะ อา. ที่ 2, 4
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-19:30 12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
อังคาร 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
พุธ 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
พฤหัสบดี 12:00-19:30 12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
ศุกร์ 12:00-19:30 12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
เสาร์ 10:30-18:30 10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
อาทิตย์ 10:30-18:30 10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. พรพิมล พิริยะเบญจวัฒน์
12:30-19:30 พญ. ชุลีพร ชัยเดชาภินันท์
12:30-19:30 นพ. ชวลิต ช่วงชัยชัชวาล
10:30-18:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
10:30-18:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
10:30-18:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 39 คน
VIEWS
28497