ราชเทวีคลินิก สาขาบางนา
สถานที่ตั้ง
307 ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม. 10260
โทร
023610741, 023610888 Ext. 3307, 0835550018
อีเมล
หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 1,3,5 พญ.ปิ่นหทัย
วันจันทร์ที่ 2,4 นพ.ชลิต
วันพุธที่ 2,4 นพ.วัชรินทร์
วันเสาร์ที่ 2,4 พญ.มุกรินทร์
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
อังคาร 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
พุธ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
พฤหัสบดี 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
ศุกร์ 11:00-20:30 12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
เสาร์ 10:30-20:30 10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
อาทิตย์ 10:30-20:30 10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
12:00-20:30 พญ. นิจวรรณ เนียมประดิษฐ์
12:00-20:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
12:00-20:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
12:00-20:30 นพ. วัชรินทร์ สถิตธรรมนิตย์
12:00-20:30 พญ. ฤทัยรัตน์ พันธุ์ธนากุล
12:00-20:30 พญ. นันทิรัตน์ รุ่งศักดิ์แสงมณี
10:30-18:30 พญ. พรรณพิศ มนูสุข
10:30-18:30 พญ. มุกรินทร์ สัตตะรุจาวงษ์
10:30-18:30 นพ. ชูเกียรติ เตชะสมบูรณ์
10:30-18:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 16 คน
VIEWS
37714