ราชเทวีคลินิก สาขาซีคอนสแควร์
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 55 หมู่ที่ 6 ห้องเลขที่ 3025 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร
027218767, 0835550017
อีเมล
หมายเหตุ
นพ.ชลิต เฉพาะ ส. ที่ 2, 4 ของเดือน
พญ.เจนใจ เฉพาะ อา. ที่ 1, 3
พญ.ปิ่นหทัย เฉพาะ อา. ที่ 2, 4, 5
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 10:30-20:30 11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
อังคาร 10:30-20:30 12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
พุธ 10:30-20:30 12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
พฤหัสบดี 10:30-20:30 12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
ศุกร์ 10:30-20:30 12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
เสาร์ 10:30-18:30 10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
อาทิตย์ 10:30-18:30 10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
11:30-19:30 พญ. สิริกาญจน์ สุวรรณศรี
12:30-19:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 นพ. ธีรศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
12:30-19:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
12:30-19:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร
12:30-19:30 พญ. ดวงกมล วัฒนศัพท์
10:30-17:30 พญ. วิลาสินี นพสุวรรณชัย
11:00-17:30 นพ. ชลิต พงษ์สมบูรณ์
10:30-17:30 พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์
10:30-17:30 พญ. ปิ่นหทัย เจียรวุฒิสาร

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 31 คน
VIEWS
24259