เปรียบเทียบการรักษาสิวอักเสบด้วยยา Amoxicillin ขนาดวันละ 1 กรัม เปรียบเทียบกับวันละ 2 กรัม
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ. วาสนา จันทรา
นพ.เกียรติทวี ตั้งอุดมวงษา

ที่มา
 ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยที่มีสิวอักเสบนิยมใช้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย โดยนิยมใช้ Amoxicillin ขนาด 2 กรัมต่อวัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างการรับประทาน Amoxicillin 1 กรัมต่อวัน และ Amoxicillin 2 กรัมต่อวัน ในผู้ป่วยที่มี comedone และ inflammatory lesion

วิธีการ
 ผู้ป่วยชาย 39 ราย หญิง 55 ราย อายุ 14-35 ปี มีรอยโรคเป็น papule และ pustule เป็นส่วนใหญ่ โดยการศึกษาเป็นแบบ double – blind study โดยกลุ่มแรกจะได้รับยา Amoxicillin 1 กรัมต่อวัน และกลุ่มที่สองจะได้รับยา Amoxicillin 2 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์

ผลการศึกษา
 ผู้ป่วยเพียง 57 ราย ที่เข้าโปรแกรมครบ 12 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ได้รับ Amoxicillin 1 กรัมต่อวัน เป็นชาย 11 รายและหญิง 19 ราย อายุเฉลี่ย 22-55 ปี   ผู้ป่วยที่ได้รับ Amoxicillin 2 กรัมต่อวัน เป็นชาย 11 รายและหญิง 16 ราย อายุเฉลี่ย 20- 20.2 ปี   กลุ่มที่ได้ยา 1 กรัม/วัน  พบว่าจำนวน non-inflammatory, inflammatory lesion ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.05)  และ total lesion  สำหรับกลุ่มที่ได้รับยา 2 กรัม/วัน  พบว่าจำนวน non-inflammatory, inflammatory lesion และ total lesion  ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.05)  จากการทดสอบทางสถิติไม่พบความแตกต่างกันในผลการรักษาทั้งที่ 6 สัปดาห์ และ 12 สัปดาห์

 

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
14322