ยาทา Phenytoin รักษาแผลเป็นที่เป็นหลุม
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.ยุพาพร  จิโรจน์วณิชชากร

ที่มา

       พบว่ายาทา Phenytoin  ช่วยเพิ่มการหายของแผล

วัตถุประสงค์

       เพื่อศึกษาผลของยาทา Phenytoin  ต่อการรักษา Atrophic scar ด้วย 10% TCA เทียบกับการใช้ 100% TCA อย่างเดียว

วิธีการศึกษา

       เป็นการศึกษาแบบ double-blinded randomized case control study ผู้ป่วย 21 ราย  เป็นแผลเป็น pitted scar ลึกไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร  ได้ 100% TCA + ยาทา 5% phenytoin  14 ราย  และได้ 100% TCA+ ครีม Aloe Vera 7 ราย  โดยทำทุก 2 สัปดาห์ นาน 12 สัปดาห์

การประเมิน

       ประเมินความพึงพอใจโดยผู้ป่วย  ถ่ายรูปและประเมินโดยแพทย์โดยแบ่งคนเป็น 0, 1, 2, 3

ผลการศึกษา

       ผู้ป่วย 21 ราย กลุ่มที่ได้ 100% TCA + ยาทา 5% phenytoin 14 ราย รักษาจนจบ 12 ราย  แผลเป็น 114 หลุม  คนไข้พึงพอใจ 98/114 (85.9%)  แพทย์ประเมินดีขึ้นปานกลางและมาก 91/114 (89.8%)  กลุ่มที่ได้ 100% TCA + ครีม Aloe vera 7 ราย รักษาจนจบ  6 ราย  แผลเป็น 84 หลุม  คนไข้พึงพอใจ  58/85 (69%)   แพทย์ประเมินดีขึ้นเล็กน้อย  27/90 (32.1%)  ดีขึ้นปานกลาง 57/90 (60.7%)

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
7842