ประสิทธิภาพของเครื่อง Spa touch pulsed light ในการกำจัดขน
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

กัลยา วรประทีป, พ.บ.
ศูนย์การแพทย์ไลออนส์สุพรรณหงส์

บทคัดย่อ
บทนำ
     ขนที่ไม่ต้องการ เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยจำนวนมาก ปัจจุบัน Laser และ Light sources ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการกำจัดขนที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลในระยะยาว โดยอาศัยหลักการของ Selective photothermolysis.

วัตถุประสงค์
     เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ Spa Touch, pulsed light ในการกำจัดขน.

วิธีการศึกษา
     ลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึก Skin phototype, สีขน, และ จำนวนขนก่อนการรักษา ทำการรักษาด้วย Spa Touch, pulsed light, ในการกำจัดขน ทุก 4-6 สัปดาห์ ทั้งหมด 6 ครั้ง บันทึก Treatment parameters, ผลข้างเคียง, ความพึงพอใจของผู้ป่วย และ จำนวนขนที่ 4 สัปดาห์ หลังการรักษาครั้งสุดท้าย.

ผลการศึกษา
     มีผู้ป่วยทั้งหมด 18 ราย, 40 anatomical sites หลังทำการรักษาทั้งหมด 6 ครั้ง พบว่ามีค่าเฉลี่ยของ clearance เท่ากับ 75.5% ที่ 4 สัปดาห์ หลังการรักษาครั้งสุดท้าย ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ และผลข้างเคียงน้อย.

สรุป
     Spa Touch, pulsed light เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการกำจัดขน ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
4717