การวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินชนิด Guttate ด้วยวิธี tape stripping
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User


ไพโรจน์   จิรันดร  พ.บ.*               
พิชิต   สุวรรณประกร  พ.บ.**
สุเทพ   จิระสุทัศน์  พ.บ.*

บทคัดย่อ
     จากการศึกษา stratum corneum จาก scale ของผู้ป่วย guttate psoriasis จำนวน 13 รายโดยวิธี tape stripping แล้วนำไปย้อมสีด้วย methylene blue พบว่าสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่สำคัญของโรค คือ พบ neutrophils แทรกอยู่ใน parakeratosis โดยพบว่าผู้ป่วยทุกรายให้ผลบวกต่อการทดสอบครั้งนี้  การศึกษา stratum corneum ด้วยวิธีการนี้เป็นการทดสอบที่สะดวก  ประหยัด และได้ผลรวดเร็ว      อีกทั้งยังมีความไว และความจำเพาะสูง  สามารถให้ผลบวกแม้แต่ในผู้ป่วยที่กำลังได้รับการรักษาอยู่  วิธีการนี้จึงอาจนำมาใช้ในการสนับสนุนการวินิจฉัยแยกโรค guttate psoriasis ได้      ในกรณีที่ไม่สามารถทำการตรวจชิ้นเนื้อ  เพื่อให้ได้ผลวินิจฉัยชี้ขาด

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
5583