การรักษาโรคผมร่วง Alopecia areata ด้วยการทายา Khelin ร่วมกับการฉายแสง UVA
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

อรสา ไตรตรึงษ์ทัศนา พ.บ.
สุเทพ จิระสุทัศน์ พ.บ.
พิชิต สุวรรณประกร พ.บ.

บทคัดย่อ
    ผลการศึกษาการใช้ยาทา 2% khellin ร่วมกับ UVA (KUVA) ในการรักษาผู้ป่วย alopecia areata จำนวน 10 ราย พบว่าผู้ป่วย 5 ราย (50%) ตอบสนองดีต่อการรักษาโดยมี cosmetic acceptance ผู้ป่วย 3 ราย (30%) ตอบสนองเพียงเล็กน้อย และผู้ป่วยอีก 2 ราย ซึ่งเป็น alopecia universalis ไม่ตอบสนองต่อการรักษา จำนวนครั้งที่รักษาจนได้ผลตั้งแต่ 24 ถึง 39 ครั้ง และปริมาณของรังสี UVA ที่ใช้ในการรักษาตั้งแต่ 240 ถึง 550 joule/cm2 จากการศึกษานี้ ไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ โดยเฉพาะ phototoxic erythema ในผู้ป่วยเลย คงสรุปได้ว่า khellin น่าจะมีบทบาทในรักษา alopecia areata บ้าง โดยเฉพาะในรายที่พิจารณาแล้วว่าน่าจะใช้ PUVA แต่ไม่อยากเสี่ยงต่อผลข้างเคียง ได้แก่ ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยที่ไม่สามารถติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดได้

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
7082