การประเมินประสิทธิผลของการทา 100% dimethy sulfophxide ในการรักษา lichen amyloidosis
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ.รัชวดี  กาญจนรุจิวงศ์
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการรักษา Lichen amyloidosis ด้วย 100 % dimethyl sulfoxide

วิธีการศึกษา
ผู้ป่วย 11 คน  ชาย 4 คน หญิง 7 คน  อายุ 38-70 ปี ได้รับวินิจฉัยเป็น Lichen amyloidosis  โดยทางคลินิกและการตรวจชิ้นเนื้อ รักษาด้วยยาทา 100 % dimethyl sulfoxide วันละ 1  ครั้ง เป็นเวลา 12-32 สัปดาห์  ประเมินผลโดยการถ่ายรูปทุก 4 สัปดาห์  และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการรักษา ในด้านอาการคัน  สี   ลักษณะของตุ่ม  และให้ผู้ป่วยประเมินผลการเปลี่ยนแปลง

ผลการศึกษา
ผู้ป่วย 11 ราย หยุดการรักษาไป 2 ราย อาการคันดีขึ้น 2 รายจาก 9 ราย  ตุ่มยุบลง 7 รายจาก 9 ราย  ประเมินผลการรักษาโดยผู้ป่วยไม่เปลี่ยนแปลง 1 ราย  ดีขึ้นเล็กน้อย 2 ราย  ดีขึ้นปานกลาง 6 ราย 

สรุป   
ยาทา 100 % dimethyl sulfoxide  รักษา Lichen amyloidosis ได้ผลในการทำให้ตุ่มยุบ


 

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6114