การนำเสนอครั้งแรก ผู้ป่วย idiopathic primary squamous syringometaplasia
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

บทคัดย่อ :
*กุลกานต์  เลาหะพันธุ์,  *สุเทพ  จิระสุทัศน์, **พิชิต  สุวรรณประกร.  Idiopathic Primary Squamous Syringometaplasia : The First Presentation (วารสารโรคผิวหนัง 2538; 11:9-14)

     Primary Squamous Syringometaplasia เป็นโรคผิวหนังที่พบได้ยาก ผู้ป่วยที่เคยรายงานทั้งหมดมีประวัติว่าเป็น leukemia หรือ internal malignancy  ชนิดอื่นร่วมกับได้ยา chemotherapy รายงานนี้เป็นรายแรกที่มาด้วยรอยโรค ที่มีลักษณะ typical ทั้งทางคลินิกและพยาธิวิทยาของ primary squamous syringometaplasia  โดยที่ไม่มี internal malignancy  หรือได้รับ chemotherapy  แต่มีประวัติว่าการเกิดรอยโรค สัมพันธ์กับการมีเหงื่อมาก ตอนอากาศร้อน

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
3856