การกรอผิวหน้าด้วยเลเซอร์ Erbium : YAG ในการรักษาแผลเป็นจากสิว
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ. เจนใจ ชื่นชูจิตต์

บทคัดย่อ
     การรักษาแผลเป็นจากสิว มีหลายวิธี วิธีทาง Surgery เช่น Laser resurfacing ด้วย Erbium : YAG เป็นวิธีใหม่ที่มีการศึกษาว่าได้ผลดี และ มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
     เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และ ความปลอดภัยของ Erbium : YAG laser resurfacing ในการรักษาแผลเป็นจากสิว ในคนไทย

วิธีการศึกษา
     ผู้ป่วย 10 คน ที่มีแผลเป็นจากสิว skin phototype III-IV รักษาด้วย Pulsed Erbium : YAG laser fluence 15-20 J/cm2 ถ่ายรูปที่ 0, 1, 3, 6, 12 เดือน ผลการรักษาประเมินโดยแพทย์ โดยใช้รูปถ่ายก่อน และ หลังการรักษา และผู้ป่วยประเมินผลก่อน และ หลังการรักษาเปรียบเทียบกัน

ผลการศึกษา
     หลังการรักษา 12 เดือน ผู้ป่วยที่มีแผลเป็นจากสิว ดีขึ้น โดยอยู่ในเกณฑ์ พอใจมาก 50% พอใจปานกลาง 30% พอใจ 20% เมื่อประเมินโดยแพทย์ พบว่าแผลเป็น ดีขึ้นมาก 40% ดีขึ้นปานกลาง 50% ดีขึ้น 10% ส่วนผลข้างเคียงที่พบ คือ erythema, hyperpigmentation และ hypopigmentation

สรุปผลการศึกษา
     Pulsed Erbium : YAG laser เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย สำหรับการรักษาแผลเป็นจากสิวอีกวิธีหนึ่ง

คัดลอกแล้ว
จาก 1 คน
VIEWS
12102