รางวัล อย. Quality Award ปี 2010
วันที่ 29 ธ.ค. 2553 | โดย ราชเทวีคลินิกอย. QUALITY AWARD เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
ภายใต้คำขวัญ “คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม”

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล อย.QUALITY AWARD 2010 แก่ผู้ประกอบการ 22 บริษัทที่ดำเนินงานอย่างมี คุณภาพ มีการประกอบการที่ดี มีจริยธรรม ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสี่ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและเป็นบริษัทคนไทยบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลที่ทำให้ท่าน CEO พิชิต สุวรรณประกร ชื่นใจและหายเหนื่อย เพราะแสดงว่ารัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมไทย ได้รับรู้ถึงสิ่งที่ท่าน และบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้พากเพียรปฏิบัติมากว่าสามสิบปี

โดยปกติวัตถุประสงค์ของการให้รางวัลนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำพฤติกรรมบางอย่าง ซึ่งอาจจะมีทั้งดีและไม่ดี แต่รางวัล อย. QUALITY AWARD เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ แก่ผู้ประกอบการที่ทำดี ดังนั้นพนักงานบริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทุกคนจึงได้รับแรงกระตุ้นนี้และจะธำรงความมุ่งมั่น ที่จะทำดีและร่วมแรงร่วมใจกันนำส่ง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยสู่สังคมไทยตลอดกาล สมกับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้ว่า โครงการนี้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการที่ทำดี และเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไปหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทที่เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล อย.Quality Award ปี 2010

1. มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ
    หากเป็นบริษัทที่ผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย

2. มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพ
    มาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ

3. จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่เคยถูกดำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน
    ในเรื่องการผลิตขายและโฆษณาย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี

4. บริษัทที่เคยได้รับรางวัลแล้ว สามารถรับรางวัลซ้ำได้

5. มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations)

6. ประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เช่น

  • การให้ความรู้กับผู้บริโภค
  • การดูแลสิ่งแวดล้อม
  • การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ภาพบรรยากาศภายในงานการเข้ารับรางวัล อย. Quality Award บริษัทที่ใส่ใจในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทบริบาล ด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นแนวนโยบายที่บริษัทฯ ยึดปฎิบัติมาโดยตลอด จนถึง ณ วันนี้ ทำให้ได้รับเลือกเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายเดียวด้านเครื่องสำอางที่ได้รับรางวัล อย. Quality Award 2010 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข
คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
2859
TAGS: