I.U. (หน่วยสากล)
ดิฉันสงสัยว่าหน่วยยาสากล หรือ i.u. คืออะไร แล้วกี่หน่วยของ i.u. จึงเทียบเท่ากับ 1 มิลลิกรัมคะ
คำถามที่:Q1142| จากคุณgeorges| 10/04/2549 17:40 น.
เนื่องจากลักษณะทางเคมีของยาหรือวิตามินมีสารออกฤทธิ์ในปริมาณต่างกัน “World Health Organization” จึง กำหนดหน่วยวัดมาตรฐาน หรือ “International Unit” ตัวย่อ I.U. เพื่อเป็นหน่วยอ้างอิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์แต่ละตัวเมื่อยาหรือวิตามินแตกตัวในร่างกาย ดังนั้น 1 I.U. ของยา หรือ วิตามินแต่ละประเภท จะมีปริมาณสารออกฤทธิ์ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ดังนี้ค่ะ

Vitamin A 1 I.U. = 0.3 microgram retinol.
= 0.6 microgram beta-carotene.

Vitamin C 1 I.U. = 50 microgram ascobic acid.

Vitamin D 1 I.U. = 0.025 micorgram cholecalciferol.

Vitamin E 1 I.U. = 0.666 milligram D-alpha-Tocopherol.
= 1 milligram DL-alpha-Tocopherol acetate.
ตอบโดย:พญ. ปุญชรัสมิ์ วุฒิทวีเศรษฐ์| วันที่ 17/04/2549

จาก: 13 คน
VIEWS
163022