erotik film izle Rus escort gaziantep rus escort
สิทธิพิเศษ RC Card Online
วันที่ 13 พ.ค. 2562 | โดย ราชเทวีคลินิก
promotion-crm-rccard-1.jpg
เพราะท่าน คือ บุคคลสำคัญของราชเทวีคลินิก เราจึงมอบ RC Card Online แด่ท่าน เพื่อแสดงความขอบคุณและตอบแทน ที่ท่านเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ราชเทวีคลินิกเป็นผู้ดูแลผิวพรรณของท่านด้วยดีเสมอมา

สิทธิพิเศษ RC Card Online นี้ ท่านจะได้รับ ส่วนลด 10% สำหรับค่ายาและผลิตภัณฑ์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ เป็นเวลา 1 ปี เมื่อมารับบริการท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่ราชเทวีคลินิกทุกสาขาภายหลังจากได้รับ SMS

promotion-crm-rccard-2.jpg

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์
เมื่อเข้ารับบริการ ครบ 25 ครั้งขึ้นไปภายใน 2 ปี หรือนับย้อนหลัง 24 เดือน ท่านจะได้รับสิทธิ์ RC Card Online และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วจะได้รับส่วนลดค่ายาและผลิตภัณฑ์ 10% โดยสิทธิ์ที่ได้รับมีอายุ 1 ปี

เงื่อนไขการต่ออายุสิทธิ์ ภายใน 1 ปีที่ได้สิทธิ์
• หากท่านเข้ารับบริการ 8 ครั้งขึ้นไป เมื่อสิทธิ์หมดอายุจะได้รับการต่อสิทธิ์ให้ทันที
• หากท่านเข้ารับบริการไม่ถึง 8 ครั้ง เมื่อสิทธิ์หมดอายุจะถูกตัดสิทธิ์ไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่จะสะสมนับครั้งการรับบริการต่อไปให้ (โดยนับย้อนหลังทุกๆ 12 เดือน) เมื่อสะสมครบ 12 ครั้ง ก็จะกลับมาได้สิทธิ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง


*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขต่างๆ และยกเลิกสิทธิพิเศษนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
จาก 2 คน
VIEWS
11568
TAGS: