ราชเทวีคลินิก สาขาแจ้งวัฒนะ
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ห้องเลขที่ 306 ชั้น 3 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร
021938196, 021938197
วัน เวลาทำการคลินิก เวลาแพทย์ตรวจ ชื่อแพทย์
จันทร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
อังคาร 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
พุธ 12:00-20:30 12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
พฤหัสบดี 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
ศุกร์ 12:00-20:30 12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
เสาร์ 11:00-19:30 11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
อาทิตย์ 11:00-19:30 11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา
12:00-20:30 พญ. ปัญจรัตน์ เจียรวุฒิสาร
12:00-20:30 พญ. อรณิชา ประภาพันธ์
12:00-20:30 นพ. วีระชัย อรุณรักถาวร
12:00-20:30 พญ. อวภาส์ พรหมบันดาลกุล
12:00-20:30 พญ. ธันย์ชนก ธรรมาธิวัฒน์
11:00-19:30 พญ. กฤษฎาพร ศิริอภัยพันธ์
11:00-19:30 พญ. ณฐิการ พงษ์พสุภา

* โปรดดูหมายเหตุด้านบนประกอบเนื่องจากบางวันมีการเปิดปิดสลับ

จาก 13 คน
VIEWS
5447