การศึกษาเปรียบเทียบการกำจัดขนโดยการทาครีมเมลานินก่อนการใช้เลเซอร์ Long pulsed Nd:YAG กับการใช้เลเซอร์ Long pulsed Nd:YAG อย่างเดียวในคนเอเชีย
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

พญ. กฤติกา  ฉัตรทินกร
นพ. สุเทพ  จิระสุทัศน์
นพ. พิชิต  สุวรรณประกร

บทคัดย่อ
     การกำจัดขนโดยเลเซอร์อาศัยหลักการทฤษฎี selective photothermolysis โดยเป้าหมายในการทำลายของแสงเลเซอร์คือ ต่อมขน ซึ่งอาศัยเม็ดสีเป็นตัวดูดซับพลังงาน  พบว่าช่วงเวลาของการกำจัดขนก็มีความสำคัญต่อการกำจัดขนให้ได้ผลดี เพราะขนที่จะถูกกำจัดได้ดีโดยแสงเลเซอร์จะเป็นขนในช่วง anagen เพราะจะมีเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวเจริญเติบโต และขนในช่วงนี้จะมีปริมาณเมลานินมาก  ในปัจจุบันพบว่าการกำจัดขนโดยใช้เลเซอร์นั้นประสิทธิภาพยังไม่สูงมากนัก  เนื่องจากเส้นขนบางชนิดจะไม่ค่อยตอบสนองต่อแสงเลเซอร์ ตัวอย่างเช่น ขนที่อยู่ในระยะ telogen stage ซึ่งเป็นที่ทราบว่าขนในช่วงนี้เป็นช่วงไม่เจริญเติบโต และมีปริมาณเมลานินน้อย หรือเส้นขนที่งอกขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกทำลายโดยเลเซอร์ (regeneration) มักมีลักษณะเส้นขนขนาดเล็กลง และมีปริมาณเม็ดสีน้อยลงด้วย  ดังนั้นถ้าสามารถเพิ่มปริมาณของเม็ดสีในต่อมขนและเส้นขนได้มากขึ้น การกำจัดขนโดยเลเซอร์ก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะยิงขนในช่วงเวลาใด หรือโดยใช้เลเซอร์ชนิดใด และพลังงานที่ใช้ก็ไม่ต้องสูงมาก ผลข้างเคียงก็จะลดลง

วัตถุประสงค์
     เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการกำจัดขนโดยใช้ melanin encapsulated liposomes (Lipoxôme®) เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการสเปรย์ยา  ก่อนทำการรักษาโดยใช้ long-pulsed 1,064 nm Nd: YAG laser ในคนไทย

วิธีการศึกษา
     ผู้เข้าร่วมการศึกษาเพศหญิง 30 คน (รักแร้ 60 ข้าง) มีสีผิวตาม Fitzpatrick skin types III-V โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 2 กลุ่ม : 1)  control group ผู้หญิง 20 คน ( 40 รักแร้) ได้รับการรักษาโดยใช้ long-pulsed 1,064 nm Nd:YAG เพียงอย่างเดียว  2) study group ผู้หญิงอีก 10 คน (20 รักแร้) ได้รับ spray ยา คือ melanin encapsulated in liposomes  (Lipoxôme®) บริเวณรักแร้ 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 28 วัน ก่อนทำการรักษาและแต่ละช่วงเวลาที่นัดมากำจัดขนด้วย laser ชนิดเดียวกัน คือ long-pulsed 1,064 nm Nd:YAG laser พลังงาน 30-45 J/cm2 ยิงเลเซอร์ทุก 4 สัปดาห์ ทำการรักษาทั้งหมด 3 ครั้ง  สิ่งที่ใช้ประเมินคือ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณขนที่ลดลง และผลข้างเคียงหลังการรักษา

ผลการศึกษา
     เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยปริมาณเส้นขนที่ลดลงในกลุ่มใช้ยา (Lipoxôme®) ก่อนได้รับการรักษาโดยใช้ long-pulsed 1,064 nm Nd:YAG ที่ 1 และ 6 เดือนหลังสิ้นสุดการรักษาคือร้อยละ 86, 73 ตามลำดับ และเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยปริมาณเส้นขนที่ลดลงในกลุ่มได้รับการรักษาโดยใช้ long-pulsed 1,064 nm Nd:YAG เพียงอย่างเดียวที่ 1 และ 6 เดือน หลังสิ้นสุดการรักษา คือ 57% และ 43% ตามลำดับ พบว่ามีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในกลุ่มที่ใช้ยา melanin in liposome สามารถกำจัดขนได้มากกว่ากลุ่มที่รักษาโดยใช้เลเซอร์เพียงอย่างเดียว (P < 0.001) ในแง่ผลข้างเคียง พบว่าเกิดรอยดำในกลุ่มผู้ที่ได้รับการรักษาโดยใช้เลเซอร์เพียงอย่างเดียว

สรุป
     จากการศึกษานี้สรุปว่า ยาเพิ่มปริมาณเม็ดสีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขนได้ดี ทำให้เพิ่มระยะเวลาการงอกของขนให้นานกว่าการศึกษาที่ผ่านมา โดยผลข้างเคียงก็น้อยกว่าการใช้เลเซอร์เพียงอย่างเดียว

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
6140