การรักษาแผลเป็น Keloid และ Hypertrophic scar โดยการฉีดยา 5-FU และ Triamcinolone acetonide (10 มก./มล.)
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ. สุวิน สมเงิน

ที่มา
แผลเป็นคีลอยด์และแผลเป็นนูน  เป็นภาวะที่มีการเจริญของ fibrous tissue มากเกินปกติ     โดยมีลักษณะที่แตกต่างของอาการทางคลินิค  การรักษามีหลายวิธีในการศึกษานี้ใช้ยาฉีดไตรแอมซิโนโลน เอเซตโตไนด์ ร่วมกับยา 5-FU 

วิธีการศึกษา
ผู้ป่วย 3 ราย  ที่มีแผลเป็นคีลอยด์หรือแผลเป็นนูน  ถ่ายรูปก่อนและหลังรักษา  เจาะเลือดตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกร็ดเลือดสัปดาห์ที่ 1, 4 และ 3 เดือนหลังการรักษา    ฉีดยาผสมไตรแอม
ซิโนโลน 0.1 มิลลิลิตร  กับ 0.9 มิลลิลิตรของ 5-FU  เข้ารอยโลก 3 ครั้งต่อสัปดาห์    4 สัปดาห์  และ 1 ครั้งต่อเดือน    จนก้อนนูนราบลง   

ผลการรักษา
ผู้ป่วยแผลเป็นคีลอยด์ 1 ราย     แผลเป็นนูน 2 ราย    แผลเป็นราบลงเป็นที่น่าพอใจ  ไม่มี necrosis 
2 ราย  ไม่มีการกลับเป็นซ้ำหลังติดตามนาน 2 เดือน     ส่วนรายที่ 3 ผู้ป่วยแผลเป็นนูนกลับเป็นซ้ำหลังหยุดการรักษา 2 เดือน ผลการตรวจทางโลหิตวิทยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

สรุป 
การฉีดยา 5-FU  และไตรแอมซิโนโลน  ในผู้ป่วยแผลเป็นคีลอยด์และแผลเป็นนูนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
12694