การงอกใหม่และหนาขึ้นของขนคิ้ว หลังการใช้ 5% Minoxidil cream เป็นเวลา 24 สัปดาห์
วันที่ 22 ธ.ค. 2553 | โดย Redlab User

นพ.ทรงษิต   ตันเสนีย์

ที่มา

       มีการใช้ยาทา Minoxidil รักษาโรคผมร่วงแต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ในขนคิ้ว

วัตถุประสงค์

       เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ 5% Minoxidil cream ต่อการงอกใหม่และหนาขึ้นของขนคิ้ว

วิธีการศึกษา

       ผู้ป่วยชาย 8 คน หญิง 26 คน อายุ 17-53 ปี ทาคิ้ว 2 ข้างด้วย 5% Minoxidil cream วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 24 สัปดาห์  นับจำนวนต่อพื้นที่ 25 ตารางมิลลิเมตร  และวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้วย Digital image for hair analysis and measurement (DIHAM) เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาประเมินผลโดยแพทย์ และความพึงพอใจของคนไข้

ผลการศึกษา

       จาก 34 คนออกจากการรักษา 4 ราย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น  27 รายจาก 30 ราย และไม่เปลี่ยนแปลง 3 ราย  โดยการดีขึ้นทั้งจำนวนขนคิ้วและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง และไม่มีผลข้างเคียง
 
สรุป

       ยาทา 5% Minoxidil cream   มีประสิทธิภาพช่วยให้ขนคิ้วงอกใหม่และหนาขึ้น ภายหลังการรักษา 6 เดือน

คัดลอกแล้ว
จาก 0 คน
VIEWS
10716